p5jsรูปทรง

สี

ตัวอักษร

ค่าคงที่

โครงสร้าง

สภาพแวดล้อม

แสดงผล

การแปลง

จัดการข้อมูล

เหตุการณ์

รูปภาพ

เวลา

นำเข้าข้อมูล

การคำนวนทางคณิตศาสตร์

แสง และ กล้อง